Statut

 

 

 

Na podlagi Zakona o društvih (Ur.list RS,štev.:60/95 in 89/99) je bil na občnem zboru dne  3.2.2005 sprejet sklep o preimenovanju  MOTOKLUBA FULL PULL IG STUDENC v MOTOKLUB IŽANC na Igu. Na podlagi tega sklepa se spremeni statut kluba, ki se po novem glasi:

 

STATUT

 

 

1. člen

MOTO KLUB IŽANC je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki  delujejo na področju zanimanja in razvijanja tega pri nas zelo priljubljenega športa.

 

2. člen

Ime kluba je MOTO KLUB IŽANC (v nadaljnjem besedilu klub).

Skrajšano ime je MK IŽANC.

Sedež kluba je na Igu, točen naslov Banija 56

Klub ima svoj znak in štampiljko.

Znak sestavlja motorist, ki vozi na zadnjem sedežu gasilca. Okoli njega pa je napis Moto klub Ižanc,  štampiljka bo podobna.

 

3. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

 

4. člen

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v RS, ki delujejo na področju tega športa. Društvo  lahko deluje samostojno ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki delujejo na  področju tega športa.

 

5. člen

Delo kluba je javno. Svoje člane klub obvešča:

- preko operativnih sestankov, internih pisnih obvestil, ipd.

- preko sredstev javnega obveščanja

Širšo javnost obvešča klub o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, ter na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov,  ustanov, organizacij in predstavnike javnega obveščanja. Odgovorna oseba za obveščanje članov in širše javnosti je tajnik kluba.

 

6. člen

Klub se ustanavlja z namenom organiziranega uresničevanja skupnih in posameznih interesov in aktivnosti;

- prizadevanje za večjo varnost motoristov in ostalih udeležencev v cestnem prometu.

- prizadevanje za ekološko zavest motoristov

- promocija, zaščita in ohranjanje motoristične kulture in športa.

- prenašanje izkušenj in znanja na mlajše motoriste in tiste, ki se želijo tehnično izpopolnjevati z vadbo na  

  poligonih

- organiziranje potovanj z motorji in prirejanje kulturni in ostalih ekskurzij z namenom ogleda različnih

  znamenitosti

 

7. člen

Svoje naloge klub uresničuje na naslednje načine;

- prizadevanje za uveljavljanje ukrepov za večjo varnost in dvig varnostno prometne kulture.

- razvijanje humanih in solidarnih odnosov med motoristi in drugimi udeleženci v prometu

- izobraževanje in sodelovanje pri izobraževanju motoristov, na področju varne in odgovorne vožnje.

- poudarjanje načel in izvajanje politike, ki jo odobri občni zbor kluba.

- pomoč pri pravnem varstvu članov kluba.

- izvajanje drugih dejavnosti v skladu z navedenimi nameni in nalogami

- s spremljanjem razvoja moto športa ter ugotavljanjem stanja v teh športih,

- s strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem clanov kluba in drugega strokovnega kadra,

- prireja športno – zabavne prireditve

- opravlja gostinske dejavnosti – strežba pijace in hrane v klubskih prostorih za potrebe članov društva na

   nepridobitni podlagi

- skrbi za vzdrževanje, predelavo, popravilo, pripravo motornih koles za treninge in tekmovanja

- vzgaja mlade voznike

- pridobiva nove člane

- ustvarja pogoje za rekreacijo članov

 

8. člen

Član kluba lahko postane vsak, ki ga ta šport zanima, neglede na starost in spol.

Da postane član mora podpisati pristopno izjavo.

Članarine je obvezana, višino določi upravni odbor in velja za tekoče leto.

Klub se bo financiral tudi s točenjem pijač v svojem klubu.

 

9. člen

Član kluba lahko postane tudi tuj državljan, če izkaže, da ima stalno prebivališče v RS.

 

10. člen

Članstvo v klubu preneha:

- z pisno izjavo o odstopu

- z izključitvijo

- s smrtjo

 O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom.

 

 

11. člen

Pravice članov so:

- da sodelujejo v aktivnostih kluba

- da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj o katerih razpravlja in odloča klub

- do pritožbe zoper kluba

- da so imenovani in voljeni v organe kluba

 

12. člen

Dolžnosti članov so:

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva

- da vestno in odgovorno razpolagajo s klubskimi sredstvi

- da s svojim vedenjem ohranijo ugled in veljavo kluba

 

13. člen

Organi kluba so:

- občni zbor

- upravni odbor

- nadzorni odbor

- disciplinska komisija

 

14. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani.

 

15. člen

Občni zbor je enkrat letno. Sklicuje ga upravni odbor najmanj 14 dni pred dnevom sklica s pismenim vabilom in predlogom dnevnega reda. Občni zbor odpre predsednik kluba in ga vodi, dokler občni zbor sklepčno ne izvoli  zapisnikarja, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Občni zbor je sklepčen če je prisotnih več kot polovica vseh članov. Odločitev občnega zbora je izglasovana, če za predlog odločitve glasuje več kot polovica navzočih članov kluba.

 

16. člen

Občni zbor sestavljajo vsi člani kluba. Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem kluba, vendar imajo pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

 

17. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik,  tajnik in blagajnik kluba.

 

18. člen

Pristojnosti občnega zbora so:

- sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte kluba

- določa smernice delovanja kluba in sprejema programe dela

- sprejema zaklučni račun in finančni načrt kluba

- daje priznanja,pohvale in nagrade

- odloča o prenehanju in združitvi kluba

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji.

- voli in razrešuje organe kluba

 

19. člen

Upravni odbor je operativno izvrševalni organ društva, ki ga sestavljajo trije člani društva, ki so  obenem tudi ustanovitelji društva. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik.

Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta, z možnostjo ponovitve mandata.

 

20. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi. Seje sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov UO. Upravni odbor je sklepčen  z  večino glasov vseh članov.

 

21. člen

Pristojnosti upravnega odbora so:

- izvaja sklepe občnega zbora

- pripravlja poročilo o delu in sklicuje občni zbor

- pripravlja predloge za splošne akte kluba

- pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaklučni račun

- pripravlja predlog programa dela

- vodi posle, ki zadevajo klub

- upravlja s premoženjem kluba

- ustanavlja in ukinja komisije kluba

 

22. člen

Upravni odbor opravlja tudi nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba.

 

23. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

 

Nadzorni odbor je  sestavljen iz treh članov , ki jih za dobo dveh let izvoli zbor z možnostjo ponovne izvolitve. Člani med seboj izberejo in izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti ob enem tudi člani upravnega odora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 

 

24. člen

O disciplinskih prestopkih in kršitvah članov kluba odloča disciplinska komisija.

Sestavljena je iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisij, so naslednje:

- kršitve določb statuta

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu

- neizvrševanje sklepov organov društva

- dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva

Disciplinski ukrepi so:

- opomin

- javni opomin

- izključitev

Disciplinska komisija je sklepčna z večino glasov vseh članov.

 

25. člen

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.


Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in je izvoljen za dobo štirih let z  možnostjo ponovitve mandata.

Predsednik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

26. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, ter za koordinacijo med organi  kluba skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

 

27. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor.

 

28. člen

Viri dohodkov so:

- prispevki sponzorjev

- javna sredstva

- darila

- drugi dohodki

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

29. člen

Klub ima lahko premičnine in nepremičnine, ki se kot last kluba vpiše v inventarno knjigo.

 

30. člen

S premoženjem kluba upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora.

 

31. člen

Finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju vodi blagajnik, ki je izvoljen za dobo štirih let. Ta pravilnik pa mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

32. člen

Finančno poslovanje se odvija preko preko računa pri poslovni banki.

 

33. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje. Ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

34. člen

Klub lahko preneha poslovati:

- s sklepom občnega zbora z dvotretinsko večino navzočih članov

- po samem zakonu

V tem primeru se vsa proračunska sredstva vrnejo proračunu. Ostala materialna sredstva se prenesejo na račun sorodnega društva, katero se določi s sklepom.

 

35. člen

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne 3.2.2005 in stopi v veljavo takoj.

 

 

 

 

Tajnik:   BOJAN JANEŽIČ                                                                                Predsednik: Dare Halič

 

  

 

Ustanovitvena Listina

 

 

 

ZAPISNIK

ustanovne skupščine motokluba

IG STUDENC

 

      Ustanovna skupščina društva, 31.januar 2003, Ig.

      Ustanovitelji so na ustanovni skupščini dne 31. 1. 2003  soglasno sprejeli naslednji dnevni red:

 

      1.      Izvolitev delovnega predsedstva

      2.      Sklep o ustanovitvi društva

      3.      Sprejem Pravil društva

      4.      Izvolitev zastopnika društva

      5.      Izvolitev organov društva

      6.      Razno 

 

Prisotni Virant Srečko, Vodopivec Stane, Mavec Boštjan, Virant Gregor, Železnikar Ksenja, Železnikar Robert ,Ponikvar Primož, Ciber Janez, Gorjup Aleš, Cotman Robert, Gorjup Zlatko, Čuden Milan, Čuden Marjan

 

 

 

1.       Ob začetku ustanovne skupščine so ustanovitelji soglasno sprejeli predlagano delovno predsedstvo in sicer predsednika  Virant Srečko in dva člana Vodopivec Stane in Čuden Milan.                               

 

2.       Glede na predlog o ustanovitvi društva in obrazložen predlog predsednika delovnega predsedstva o potrebah in načinu delovanja društva so ustanovitelji soglasno sprejeli SKLEP: Ustanovi se Motoklub IG STUDENEC, s sedežem Ig 218/a    1292 Ig .

 

3.       Predsednik je ustanoviteljem obrazložil Pravila društva. Ker pripomb na pravila ni bilo, je soglasno sprejet SKLEP: Sprejme se pravila Motokluba IG STUDENEC v predloženem besedilu (statutu).

 

4.       Za predsednika društva je bil predlagan Srečko Virant. Ker pripomb ni bilo, je soglasno sprejet SKLEP: za predsednika društva se izvoli Virant Srečko

Za tajnika društva je bil predlagan Vodopivec Stane. Ker pripomb ni bilo, je soglasno sprejet SKLEP:

za tajnika društva se izvoli Vodopivec Stane

Za blagajnika društva je bil predlagan Čuden Milan. Ker pripomb ni bilo, je soglasno sprejet

SKLEP: za blagajnika društva se izvoli Čuden Milan

 

5.       Volilna komisija je predstavila predlog članov za organe društva.

Za upravni odbor so bili predlagani:

 

-          Virant Srečko

-          Vodopivec Stane

-          Čuden Milan

 

SKLEP: Soglasno se izvolijo člani upravnega odbora v predlaganem besedilu.

 

            Za nadzorni odbor so bili predlagani:

           

-          Cotman Alojz

-          Gorjup Zlatko

-          Čuden Marjan       

     

SKLEP: Soglasno se izvolijo člani.

 

 

Za disciplinsko komisijo so bili predlagani:

-          Mavec Boštjan

-          Železnikar Ksenja

-          Cotman Robert

 

SKLEP: Predlagani člani se soglasno izvolijo.

 

 

6.       Ker pod točko razno ni bilo nobenih vprašanj in pripomb, se je izvoljenim članom zaželelo uspešno

delo ustanovna skupščina pa se je zaključila.

 

 

 

 

 

 

 

      Ig 31.1 2003

 

 

            Zapisnikar:                               Vodopivec Stane

 

 

Predsednik društva:                   Virant srečko

 

 

Blagajnik društva:                      Čuden Milan